Phân biệt chi nhánh và văn phòng đại diện

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta vẫn hay nhầm lẫn giữa văn phòng đại diện và chi nhánh của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta nên hiểu sự khác nhau giữa hai hình thức này của doanh nghiệp. Đặc biệt là khi chúng ta đang có kế hoạch thành lập, mở chi nhánh hay văn phòng đại diện, hay ngay cả khi chúng ta tiến hành giao dịch với chúng.

Trước tiên, Chính Phương sẽ đưa ra định nghĩa của hai loại hình này theo Luật doanh nghiệp 2005:

-    Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. (Khoản 1/ Điều 37)

-     Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. (Khoản 2/ Điều 37)

Như vậy, Văn phòng đại diện và Chi nhánh có những điểm giống nhau sau đây:

-          Đều là đơn vị phụ thuộc một doanh nghiệp nào đó (ngân hàng, tổ chức kinh doanh, công ty,…)

-          Không có tư cách pháp nhân

-          Hoạt động nhân danh chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức đó.

-          Thừa sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp hoặc người đứng đầu tổ chức.

CHI NHÁNH:

Chi nhánh được phép thực hiện các công việc, nghiệp vụ như doanh nghiệp mẹ của mình.
Chi nhánh được tổ chức và hoạt động trong đơn vị phạm vi ranh giới quốc gia (ranh giới của quận, huyện, tỉnh hay của một xã trong lãnh thổ quốc gia)

Ví dụ: Ngân hàng nhà nước thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng thì chi nhánh ngân hàng của quận cũng được phép thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng đó 
Có nghĩa là chi nhánh được thực hiện các hoạt động có mục đích sinh lời trong phạm vi những ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp không được phép thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến doanh nghiệp mẹ
Văn phòng đại diện hoạt động theo khu vực, có thể ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia, tùy thuộc vào quy mô doanh nghiệp, tổ chức
Ví dụ: Công ty Chính Phương có văn phòng đại diện tại 77/31 Kinh Dương Vương, P.12, Q.6, Tp. HCM giữ chức năng liên lạc, giao dịch với khách hàng mà không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào.

Văn phòng đại diện được thành lập với chức năng là liên lạc, thực hiện nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp và không có quyền trực tiếp thực hiện hoạt động sinh lời nào khác.